chatgpt excel

ChatGPT och Excel: Bli Ett Excelproffs

Publicerad av

Kliar du dig ofta i huvudet när du försöker komma ihåg exakt vilken Excel-formel du behöver? Det kan vara frustrerande att slösa tid på att leta efter lösningar på Google, och du känner dig som en nybörjare istället för en expert.

Men vi har en lösning för dig. Med hjälp av ChatGPT kan du nu ta dina Excel-kunskaper till nästa nivå och bli en riktig mästare på nolltid.

Släpp loss ditt inre Excel-proffs: Behärska formler och makron med ChatGPT

Allt du behöver göra är att lära dig hur du skapar effektiva uppmaningar för att använda ChatGPT till sin fulla potential.

I den här guiden kommer vi att ge dig de mest användbara ChatGPT-meddelandena för Excel.

Från grundläggande funktioner till komplexa formler, vi kommer att visa hur man skapar uppmaningar som alltid kommer att generera rätt formel eller makro för dig. Så gör dig redo att ta din Excel-expertis till nästa nivå med hjälp av ChatGPT!

Prompter För Excel

 • Kan du förklara [formel/funktion] i Excel och ge ett exempel på hur man använder den?
 • Kan du förklara [formel/funktion] i Excel och ge ett exempel på hur man använder den för en [beräkning]?
 • Skriv en Excel-formel till mig [din fråga]
 • Hur utför jag en [beräkning] i Excel?
 • Hur kan jag utföra en [beräkning] på [datauppsättning] i Excel?
 • Skriv en Excel-formel för att hitta den [statistiska beräkningen] av värden i cellerna [cell1] till [cell2]

Skriv Excel prompter

chatgpt excel

 • Skriv en Excel-formel för att använda [funktionsnamn] till [funktionssyfte] i [cellintervall / textsträng]
 • Kan du visa mig hur man använder [formel/funktion] i Excel?
 • Hur man använder [funktionsnamn] i Excel för att utföra [specifik uppgift].
 • Hur kan jag räkna antalet unika värden i en kolumn i Excel?
 • Hur kan jag hitta det maximala värdet i en kolumn i Excel?
 • Kan du visa mig hur man använder formeln INDEX och MATCH i Excel för att leta upp värden i en tabell?
 • Skriv en Excel-formel för att konkatenera [cell1], [cell2] och [cell3].
 • Hur skapar jag en rullgardinslista i Excel?
 • Kan du förklara SUMMA-formeln med COUNTIF-funktionen och ROW-funktionen i Excel och ge ett exempel på hur man använder den för att beräkna det kumulativa genomsnittet?
 • Hur summerar jag var nionde rad i Excel?

 

 • Hur kan jag transponera data i Excel från rader till kolumner eller från kolumner till rader?
 • Hur summerar jag data baserat på en cellfärg i Excel?
 • Kan du visa mig hur man använder SUM-formeln med OFFSET-funktionen i Excel för att beräkna den kumulativa summan?
 • Kan du visa mig hur man använder AVERAGE-formeln med OFFSET-funktionen och EDATE-funktionen i Excel för att beräkna det glidande medelvärdet för de senaste 3 månaderna?
 • Kan du visa mig hur man använder formeln (nytt värde – gammalt värde) / gammalt värde i Excel för att beräkna den procentuella förändringen?
 • Hur kan jag beräkna det glidande medelvärdet för de senaste N perioderna i Excel?
 • Kan du förklara AVERAGE-formeln med OFFSET-funktionen och MOD-funktionen i Excel och ge ett exempel på hur man använder den för att beräkna det glidande medelvärdet för de senaste N perioderna?

Fler Prompter för Excel

 • Skriv en Excel-formel som använder funktionerna DATEVALUE och TIMEVALUE för att konvertera en textsträng med datum och tid till ett serienummer med datum och tid
 • Skriv en excelformel för att utföra en [matematisk operation] på [cell1] och [cell2].
 • Skriv en excelformel för att avrunda [cell1] till [x] decimaler.
 • Skriv en excelformel som returnerar “Pass” om [cell1] är större än eller lika med [värde], och “Fail” annars.
 • Skriv en excelformel som returnerar [cell2] om [cell1] är större än [värde1] och mindre än [värde2], och [cell3] i annat fall.

 

 • Skriv en excelformel som returnerar [cell2] om [cell1] inte är blank, och [cell3] annars.
 • Skriv en Excel-formel för att returnera det maximala värdet mellan [cell1] och [cell2].
 • Skriv en Excel-formel för att returnera det maximala eller minimala värdet baserat på ett villkor.
 • Skriv en excelformel för att returnera [värde1] om [cell1] inte innehåller [text] och [värde2] annars.
 • Skriv en excelformel för att returnera [värde1] om [cell1] är mellan [x] och [y], och [värde2] annars.
 • Kan du skriva en IF-formel som returnerar ‘Större än 10’ om värdet i cell [cell1] är större än 10, annars returnerar ‘Mindre än eller lika med 10’?

 

 • Skriv en excelformel för att extrahera de första [x] tecknen från [cell1].
 • Skriv en excelformel för att ersätta [gammal text] i [cell1] med [ny text].
 • Skriv en excelformel för att hitta antalet tecken i [cell1].
 • Skriv en excelformel för att konvertera [cell1] till små bokstäver.
 • Skriv en excelformel för att extrahera texten mellan [starttext] och [sluttext] i [cell1].
 • Skriv en excelformel för att beräkna antalet dagar mellan [cell1] och [cell2].
 • Skriv en excelformel för att lägga till [x] dagar till [cell1].
 • Skriv en excelformel för att beräkna åldern (i år) baserat på [cell1].
 • Skriv en excelformel för att leta upp [värde] i [intervall] och returnera motsvarande värde från [kolumn].

Utforma fler Prompter för Excel

 • Skriv en excelformel för att hitta värdet i [cell1] baserat på värdet i [cell2].
 • Skriv en excelformel för att returnera värdet i [cell1] om [cell2] är tomt och [cell2] annars.
 • Skriv en excelformel för att [funktion] [beräkningstyp] av värdena i [intervall].
 • Skriv en excelformel för att returnera det största värdet i [intervall1] som också finns i [intervall2].
 • Skriv en Excel-formel för att hitta antalet förekomster av [värde] i [intervall].
 • Skriv en Excel-formel för att hitta det maximala värdet i ett intervall, exklusive vissa värden.
 • Kan du skriva en formel för att använda röd fyllningsfärg på celler i intervallet A1 till A10 om värdet i cellen är mindre än 10?
 • Kan du koda en funktion i VBA för att extrahera unika värden från ett cellintervall i Excel?
 • Skriv en Excel-formel för att beräkna [funktion] för en uppsättning data.
 • Skriv en Excel-formel som använder VLOOKUP-funktionen för att [uppgift] baserat på [kriterier].
 • Skriv ett makro för att automatiskt [uppgift] [data].

 

 • Skriv ett Excel-makro för att [uppgift] med [metod].
 • Skriv ett Excel-makro för att tillämpa formatering, t.ex. fet eller kursiv, på ett cellintervall baserat på ett specifikt villkor.
 • Kan du hjälpa mig att hitta summan av kolumn A där kolumn B innehåller ordet “ChatGPT” och kolumn C är dagens datum i Excel?
 • Skriv en Excel-formel för att [uppgift] i kolumn A baserat på [kriterier] i kolumnerna B och C.
 • Skriv en VLOOKUP-formel för att hitta lönen för en anställd baserat på deras namn i cellerna A1 till C10, där kolumn A innehåller namn, kolumn B innehåller ID och kolumn C innehåller löner.
 • Hur extraherar jag de första 3 tecknen från värdet i cell A1 med hjälp av LEFT-funktionen?
 • Skriv en formel för att extrahera namnen på alla anställda vars lön är högre än 50 000 USD i cellerna A1 till C10, där kolumn A innehåller namn, kolumn B innehåller ID och kolumn C innehåller löner.

 

 • Skriv en formel för att leta upp värdet för “äpple” baserat på kriteriet “frukttyp” i cellerna A1 till B10.
 • Skriv en formel för att beräkna ett företags totala försäljning baserat på data i kolumnerna A till D.
 • Koda en lösning för att automatiskt sortera data i kolumn A när data matas in i kolumn B.
 • Hur man kodar ett makro i Excel för att formatera celler baserat på deras värden, t.ex. för att markera celler med värden större än 100.

Sammanfattning ChatGPT och Excel

ChatGPT och Excel utgör tillsammans en kraftfull kombination som kan förbättra produktiviteten och effektiviteten för användare som arbetar med datahantering och analys. Genom att integrera ChatGPT i Excel-miljön får användare tillgång till avancerad naturlig språkbehandling och intelligenta svar, vilket gör det möjligt att interagera med sina Excel-data på ett mer intuitivt och effektivt sätt.

Med hjälp av ChatGPT kan användare ställa frågor, ge instruktioner och be om hjälp med att manipulera och analysera sina data i Excel. Detta öppnar upp för möjligheter att snabbt få insikter, lösa problem och fatta informerade beslut baserat på datan.

Excel är en omfattande och kraftfull programvara för datahantering och analys, och genom att integrera ChatGPT får användare ytterligare fördelar i form av naturlig språkförståelse och interaktion. Det blir möjligt att ställa frågor i vanligt språk och få snabba och relevanta svar från ChatGPT, vilket kan spara tid och eliminera behovet av att manuellt navigera och utforska Excel-funktioner och formler.

Genom att använda ChatGPT och Excel i kombination kan användare dra nytta av båda verktygens styrkor och skapa en mer intelligent och användarvänlig arbetsmiljö för datahantering och analys. Det blir möjligt att utföra avancerade uppgifter och få djupare insikter i datan med hjälp av ChatGPT:s förmåga att förstå och bearbeta naturligt språk.

Det är viktigt att komma ihåg att ChatGPT och Excel inte ersätter användarens kunskap och expertis. De är verktyg som stöder och kompletterar användarens arbete och beslutsfattande. Genom att använda dem på ett ansvarsfullt sätt och kombinera dem med sina egna kunskaper kan användare maximera sin produktivitet och göra mer meningsfulla analyser och insikter från sina Excel-data.

Med integrationen av ChatGPT och Excel kan användare ta sina datamanipulations- och analyserfärdigheter till nästa nivå och uppnå snabbare och mer effektiva resultat. Genom att utnyttja de avancerade funktionerna och förmågorna hos båda verktygen kan användare förbättra sin datahantering, upptäcka mönster och trender samt fatta välgrundade beslut baserade på datan.

Sammanfattningsvis utgör kombinationen av ChatGPT och Excel en kraftfull lösning för användare som arbetar med datahantering och analys. Genom att dra nytta av naturlig språkförståelse och intelligenta svar kan användare interagera med sina Excel-data på ett mer intuitivt och effektivt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *